બિન સરકારી શાળાઓ માટે સીસીસીની પરીક્ષાના ઠરાવો

 

circular_141 

circular_142 

circular_860

circular_913 

circular_933

Advertisements

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના રોસ્ટર રજીસ્ટર પ્રમાણિત કરવા અંગે

pripatr_28112015_r

1_ Tarij_Professor

15_Tarij_ Senior Cleark

UGC GUIDELINE CERCULAR

05042016072321

circular_676

circular_95

circular_96

circular_677

circular_715

circular_93

circular_92

circular_91

circular_90

circular_89

circular_97

circular_99