શાળા સુધીની ડેટા એન્ટ્રી માટે માર્ગદર્શિકા

shalasiddhi gujrati guide line

Advertisements

ધોરણ 9ના વર્ગ બઢતીના નિયમોનિયમો august 2018

વર્ગ બઢતીના નિયમો ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ વિ.પ્ર.-1